homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

     
 
 
ปลาวาฬและโลมา(Whale&Dolphins)

ปลาวาฬและโลมาจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่น และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศํยอยู่ในน้ำ มีหลักฐานทางว่าครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่บนบก และวิวัฒนาการไปอาศัยอยู่ในน้ำเมื่อเวลาประมาณ 45 ล้านปีมาแล้ว โดยมีการปรับตัวเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำ เช่น ทำรูปร่างให้เพรียวเพื่อว่ายน้ำได้เร็ว เนื่องจากยังใช้ปอดในการหายใจ จมูกหรือช่องหายใจจึงเลื่อนไปอยู่บนสุดของส่วนหัว เพื่อสะดวกต่อการหายใจ ท่อหายกับช่องปากจะแยกกันเพื่อสะดวกในการกินอาหารใต้น้า ปลาวาฬและโลมาจัดเป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการสื่อสารระหว่างกันโดยใช้เสียง โดยเฉพาะในกลุ่มของปลาวาฬและโลมาที่มีฟันสามารถใช้ระบบส่งสัญญาณเสียงสะท้อนกลับ (echo) ซึ่งใช้ในการรับรู้สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวและการหาอาหาร

ปลาวาฬและโลมาที่พบในประเทศไทยขณะนี้ ปลาวาฬและโลมาที่พบเห็นในประเทศไทยขณะนี้ มี 22 ชนิด (species) จัดอยู่เป็น 6 วงศ์ (family) จากจำนวน 80 ชนิดเท่าที่พบทั่วโลก ซึ่งจะเห็นได้ว่าน่านน้ำไทยมีความหลากหลายมาก เพราะขนาดสัตว์ใหญ่เช่นนี้ก็ยังมีรายงานไว้ไม่ครบ บ่งบอกได้ว่าในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพ ทะเลไทยยังมีอะไรให้ศึกษาอีกมาก

จะเจอปลาวาฬและโลมาได้ที่ไหนบ้าง?

ถ้าจัดแบ่งปลาวาฬและโลมาตามแหล่งที่อยู่อาศัยจะพบว่า ปลาวาฬและโลมาบางชนิดมีการแพร่กระจายทั้งทางฝังทะเลอันดามันและอ่าวไทย บางชนิดมีเฉพาะทะเลอันดามันเท่านั้น มีทั้งชนิดที่อาศัยในน้ำจืด-น้ำกร่อย (inland-coastal species) ได้แก่โลมาอิระวดี ซึ่งมีรายงานพบอาศัยอยู่ในทะเลสาบลำปำ จังหวัดพัทลุงและสงขลา ในแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี อีกกลุ่มหนึ่งเป็นโลมาที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำ (coastal species) ชนิดที่พบทั่วไปทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ดัแก่ โลมาเผือก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ กลุ่มสุดท้ายหากินอยู่ในทะเลเปิด (oceanic species) ซ฿งพบเฉพาะทางฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้น ได้แก่ กลุ่มปลาวาฬหัวทุย ปลาวาฬหัวแตงโม ปลาวาฬฟันสองซี่ โลมาแถบ เป็นต้น ความหลากหลาย ด้านชนิดพันธุ์ของปลาวาฬและโลมาทางฝั่งทะเลอันดามันมีมากกว่าอ่าวไทยอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีพื้นที่มากกว่า น้ำลึกมากกว่า และอาจรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีมากกว่าด้วย

คลิ้กที่นี่แล้วมาดูกันว่าปลาวาฬ และโลมาที่พบในประเทศไทยมีกี่ชนิด

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: