homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ที่ พิเศษ/2550                                                                                                 ศูนย์ประชาคมหมู่บ้าน  ซ.ท่าแพ  หมู่ที่  3                                                                                                               บ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่  อ.เกาะยาว  จ.พังงา

วันที่  29   มกราคม  2550

เรื่อง       ขอให้ยกเลิกใบอนุญาตก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ  เขื่อนกันคลื่น พอนทูนจอดเรือ  และขุดลอก   ทราย  ของบริษัท นาราชา  จำกัด  บริเวณอ่าวคลองสน  หมู่ที่  3  บ้านย่าหมี  ต.เกาะยาวใหญ่
อ.เกาะยาว  จ.พังงา

เรียน       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. สำเนาใบอนุญาตของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาพังงา
1.1  เลขที่ 5/2549  วางทุ่นลอยโป๊ะเทียบเรือ(พอนทูน)
1.2  เลขที่ 6/2549  สร้างสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.3  เลขที่ 9/2549  ขุดลอกทราย เพื่อการเดินเรือ
1.4  เลขที่  17/2549  สร้างเขื่อนกันคลื่นแบบหินทิ้ง             
2. สำเนาใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 ออกโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่
3. สำเนาแจ้งระงับก่อสร้างตามใบอนุญาตเลขที่  9/2549
4.  สำเนารายชื่อสมาชิกลงนามคัดค้านการดำเนินการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ
5.  สำเนาหนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ขอให้ยับยั้งการดำเนินการโครงการ                               ก่อสร้างสะพาน  เขื่อนกั้นคลื่นและท่าเทียบเรือยอร์ช  ในพื้นที่เกาะยาว  จังหวัดพังงา  ถึง                                   รมต. คมนาคม 
6.  สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขอคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือ  เขื่อนกันคลื่นและโครงการพัฒนาต่อเนื่องบริเวณ
อ่าวคลองสน  บ้านย่าหมี  ตำบลเกาะยาวใหญ่  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา
7.  เอกสารสรุปกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ตามหนังสือที่ ทส.0403/1482 
ลงวันที่  13  ตุลาคม  2549
8.  จดหมายเปิดผนึกฉบับที่  1  โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านย่าหมี  - เกาะยาวใหญ่

                ตามที่สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาพังงา  กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  จำนวน  4  โครงการ  คือ  วางทุ่นลอยโป๊ะเทียบเรือ(พอนทูน)  ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก  การขุดลอกทราย  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2549   และการสร้างเขื่อนกันคลื่น(BREAK WATER) เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2549   โดยนายสมคิด  ยิ้มประพันธ์  หัวหน้าสำนักงานฯให้กับบริษัท นาราชา  จำกัด  ที่อยู่  39/20  หมู่ 3     ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

                ชาวบ้านย่าหมี หมู่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่  อ.เกาะยาว  จ.พังงา  และชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการทำประมงพื้นที่อ่าวคลองสน มีความเห็นร่วมกันว่า การออกใบอนุญาตดังกล่าว ทำลายแหล่งทำการประมงพื้นบ้าน  ระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลและไม่มีความโปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบ   โดยเฉพาะการตัดสินใจตามมติของคณะทำงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา  ที่สำคัญคือ  การกระทำผิดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับธรณีพิบัติจังหวัดกระบี่  ตรัง  พังงา  ภูเก็ต  ระนองและสตูล  พ.ศ. 2549 

                ดังนั้นชาวบ้านจึงมีมติขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยกเลิกใบอนุญาต  4  ฉบับ ของบริษัท นาราชา  จำกัด  ตามเหตุผลในเอกสารที่ส่งมาด้วยข้างต้นให้แล้วเสร็จภายใน  7  วันและให้ทบทวนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดมาตรการในการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่างๆ  ในพื้นที่บริเวณอ่าวพังงา  (  กระบี่  พังงา  ภูเก็ต  )  อีกทั้งการกำหนดแผนแม่บทระบบการขนส่งทางน้ำ  ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

   นายอนุพงศ์  อาสาราษฎร์                                                        นายจรูญ  หยั่งทะเล 
(  นายอนุพงศ์  อาสาราษฎร์  )                                                  (  นายจรูญ  หยั่งทะเล  )
สมาชิกสภาจังหวัดพังงา                                               คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านย่าหมี

  นายเกษม  หยั่งทะเล                                                                               นายสมนึก   ชำนินา 
(  นายเกษม  หยั่งทะเล  )                                                          (  นายสมนึก   ชำนินา  )
ผู้นำศาสนา  บ้านย่าหมี                                                          ตัวแทนชุมชนบ้านย่าหมี

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: