homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

ป่าชายเลนชุมชนบ้านกู้กู (จบ)

ภูเก็ตโพสต์ 16 - 31 กค 53

ไม่เพียงแต่นายสมหมาย  เจริญสุข ประธานชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู ที่บอกว่า “ใครจะเข้ามาบุกรุกทำลายป่าชายเลนไม่ได้” ยังมีสมาชิกชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กูอีกหลายคนที่รู้สึกและพูดเป็นเสียงเดียวกัน

ในขณะที่ล่องเรือปักป้ายป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรตินั้นพบว่า ป่าชายเลนที่นี่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้เมืองมาก ยังพบชาวประมงพื้นกำลังวางอวน และมีร่องรอยการปักไซปูดำ มีคนเก็บหอยในป่าชายเลน

จากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีพ.ศ. 2504  จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ป่าชายเลน 28,125 ไร่ ใน ต่อมาปี พ.ศ.2534 พบว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนลดลงเหลือเพียง จำนวน 9,712 ไร่ และอีก 5 ปี ถัดมาป่าชายเลนลดลงเหลือเพียง  9,448  ไร่ สาเหตุหลักที่ทำให้ป่าชายเลนลดลง คือ ให้การสัมปทานทำเหมืองแร่  ให้สัมปทานตัดไม้เผาถ่าน การพัฒนาพื้นที่ (บุกรุก) ป่าชายเลนสำหรับทำนากุ้งกุลาดำ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้เพื่อกิจกรรมอื่นๆ และการบุกรุกในรูปแบบต่างๆ  เช่น สร้างบ้านพักอาศัย การจับจองเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว

กลางปี 2550 มีอดีตนักการเมืองได้อ้างเอกสารสิทธิ จำนวน 2 แปลง คือ โฉนดเลขที่ 35691 และ สค.1 เลขที่ 16  รวมจำนวน 50 ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า - ท่าจีน บ้านกู้กู หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต พร้อมทั้งเข้ามาบุกรุกทำลายและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน และชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กูได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต  กรมป่าไม้  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ตลอดจนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว และทางกรมที่ดินทำหนังสือแจ้งมาถึงจังหวัดภูเก็ตว่า พื้นที่ที่จะออกเป็น สค.1 เลขที่ 16  นั้น ไม่ตรงกับตำแหน่งในเอกสาร จึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนที่ออกเป็นเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินนั้น ขณะอยู่ในขั้นตอนฟ้องศาลปกครอง

นี่เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ชุมชนปกป้องพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นสมบัติของชาติ แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐกลับเพิกเฉย
การเพิกเฉยและการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาแน่นอน แต่ทุกปัญหาล้วนมีทางออก

การดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่ประชาชนและชุมชนสามารถเข้ามีมีส่วนร่วมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองได้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 66 และ 67

ในวันนี้ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของชุมชนบ้านกู้กูที่มีอดีตนักการเมืองชื่อดังออกเอกสารสิทธิไปนั้น ชุมชนบ้านกู้กูจะประกาศต่อสาธารณะว่า นี่คือป่าชายเลนของชุมชนไม่ว่าใครก็ห้ามบุกรุก

สุจารี  ไชยบุญ 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: